: 02-878-1201 |  : sales@j-summit.com

Water Bottle 3000 ml

หมวดหมู่สินค้า: ขวดเก็บของเหลว
รหัส : 14-32-5005

08 กุมภาพันธ์ 2563

ผู้ชม 301 ผู้ชม

วัตถุประสงค์การใช้งาน
- ทำหน้าที่รองรับของเหลวภายในร่างกายของผู้ป่วย โดยใช้งานร่วมกับชุดดูดของเหลว


คุณลักษณะเฉพาะ
- ขวดรองรับของเหลวทำจากวัสดุ Polycarbonate
- ข้างขวด 3000 ml มีขีดและตัวเลขบอกปรมาตร ตั้งแต่ 600 ml ถึง 3200 ml
- สามารถนึ่งฆ่าเชื้อได้ด้วยวิธี Autoclave ที่อุณหภูมิ 121oC เป็นเวลา 20 นาที
- เป็นผลิตภัณท์ Solida ประเทศไทย
- ผลิตจากโรงงานที่รับรองคุณภาพ มาตราฐาน ISO 9001:2015 และ ISO13485:2016
- รับประกันคุณภาพ 1 ปี (จาการใช้งานปกติ)                                                                                                                                                                                                                                                              
Engine by shopup.com